خاک شناسی-آلودگی خاک -آلودگی هوا- دستورکارخاکشناسی


+ سوابق

 

 

 

Curriculum vitae

 

 

 

حسین امینی

 

 

 

 

§دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

§دانشکده کشاورزی

§گروه خاک­شناسی

§09133678426                         

                   h_amini472000@yahoo.com       

                    h.amini472000@gmail.com   

 

 

 

§ تاريخ تولد: 1/1/48

§ محل تولد : اصفهان

§  وضعيت تاهل: متاهل

§کارشناسی:1370، دانشگاه صنعتی اصفهان

§کارشناسی ارشد: 1380، دانشگاه آزاد علوم وتحقيقات  تهران   

 

    عنوان پايان­نامه   

 

§تاثير تيمارهاي مختلف  لجن فاضلاب بر جذب فلزات سنگین بوسیله اسفناج و شاهي      

§کارشناس پزوهشی برتر در سال 1387

§         

سوابق کاري

 

§  1387-1376: کارشناس آزمايشگاه گروه خاک‌شناسي دانشگاه  آزاد اسلامي خوراسگان  

§رييس  آزمايشگاههاي دانشكده كشاورزي

 مسول اسکان در کنگره ملی بازیافت در سال 1387.

§مسول اسکان در چهارمين همایش ایده های نو در کشاورزی. مهر 1388

 

 

سوابق آموزشي

 

§ارايه درس خاك شناسي عمومي در دانشگاه آزاد اسلا مي خوراسگان  1384 در رشته كشاورزي و زمين شناسي

§ارايه درس خاك شناسي عمومي در دانشگاه آزاد اسلامي  واحد گلپايگان  1384

 

زمينه‌های مورد علاقه جهت  پژوهش

 

§زيست رديابي آلودگي هوا با استفاده از گياهان

§ ارزيابي شاخص تحمل آلودگي هوا در گياهان

§آلودگي خاك

§آلودگي گياهان

 

تجربه­ها وفعاليت­های پژوهشي

 

 

§زیستردیابی آلودگی هوا و خاک در منطقه اصفهان  . پژوهش در علومکشاورزی،جلد دوم، شماره دوم، 1. 1386. 1386؛2(2):‏39-53

§بررسي چند نوع کود آهن کلاته بر رشد و عملکرد سورگوم.دکترمهران هودجی،دکتر شاپورحاج رسولیها،حسین امینی،طرح پژو هشی .1377

§چگونگي تحول وتکامل خاکها در اراضي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان. دکتر ناصر هنر جو،دکتر احمد جلالیان،حسین امینی –طرح پژوهشی 1383  .

§بررسی تاثیر آبیاری با فاضلاب کارخانه قند اصفهان بر ویژگی های هیدرولیکی خاک. دومین کنگره   - بهره برداری منابع تجدید شونده و بازیافت در کشاورزی. 18 آبان 1384. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

§استفاده از پساب فاضلاب دانشگاه در آبیاری درختان زیتون. طرح پزوهشی دکتر نجفی

§بررسی و توسعه باغ گونه شناسی فولاد مبارکه اصفهان. طرح پزوهشی هودجی

§بررسی کیفیت پساب فاضلاب اماکن وصنعتی ذوب آهن اصفهان. طرح پزوهشی دکتر نجفی

§تهیه نقشه خاک مزرعه گورت و ارزیابی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک آن

§  بررسی تاثیر کاربرد کودهای فسفره باکتریایی بر کاهش مصرف کودهای فسفره شیمیایی در زراعت گندم- طرح پزوهشی دکتر نادری

§  ارزيابي خاك دانشگاه آزاد هرند حهت احداث فضاي سبز .1388

§ تاثير فعاليتهای فولاد مبارکه برآلودگی خاک و گیاه طرح پژوهشی-1380

 

 

§بیومانیتورینگ ذرات معلق در هوا بوسیله تعیین خاصیت مغناطیسی برگ درختان نارون(Ulmus minor ) در فضای سبز شهر اصفهان

 

§بررسی و معرفی گونه های درختی مقاوم به آلاینده های هوا ،فضای سبز اصفهان  

  

 Synthesis study on leachate wastewater treatment by Natural Zeolite

 

دانلود

                  

انتشارات

 

 1 - تهیه دستورکا رهای شیمی خاک و فیزیک خاک

 2- تهیه دستورکا رهای شور وقلیا

 3- تهیه دستورکا رهای آبیاری عمومی

 4- تهیه دستورکا رهای حاصلخیزی خاک

 

    مقالات خارجي

 

 

§   Assessment of Change in Soil Water Content Properties Irrigated with Industrial Sugar Beet Wastewater  ل1386؛10(10):‏1649-1654نمایهشدهدر ISI

 

 

§  Assessing of soil water content properties change in a soil irrigated by Isfahan sugar beet industry wastewater ..   S. H. Tabatabaei1, P. Najafi2, C. Maule3, M. R. Neyshabori4 and H. Amini2

                                                

§  Study of Pollutions Effective on Soil , Water & Agricultural Crops in the Region Affected by Esfahan Steel Company . 2004 – 2006. Pakistan Journal of Biological Sciences 10 (10): 1649-1654, 2007. 2007;10(10):1649-1654 [indexed in ISI]. Sayyed Hassan Tabatabaei, Payam Najafi and Hussein Amini

 

§  Assessment of irrigation effects on soil Hydraulic properties the second congress of Making use from renewable Natural resources and Recycling in Agriculture. 2005; Isfahan, IRAN. S. H. Tabatabaei, P. Najafi and H. Amini

 

§  COPPER AND COBALT CONCENTRATIONS IN SOIL AND PLANTS IN AN INDUSTRIAL REGION  .M. Hoodaji*, A. Tahmourespour and H. Amini.

Journal of Environmental Research And Development. 1388؛4:‏24-33

 

§  Assessment of copper, cobalt and zinc contaminations in soils and plants of industrial area in Esfahan city (in Iran). M. Hoodaji1 , A. Tahmourespour2 and H. Amini3. Environmental Earth Sciences. Received:  May 2009  Accepted: 6 January 2010  Published online: 29 January 2010

 

         Effects of Sugar Beet Industrial Wastewater toward Soil Hydraulic Properties  .    Najafi Payam,   Tabatabaei Sayyed Hassan and Hussein Amini. RESEARCH  JOURNAL OF CHEMISTRY AND ENVIRONMENT.                                        

                      1388؛12(4):‏37-43نمایه‌شده در ISI]

 

 

Evaluation of some tree species for heavy metal biomonitoring and pollution tolerance index in Isfahanurban zone

 

Hossein Amini, Mehran Hoodaji* and Payam Najafi. African Journal of Biotechnology Vol. 10(84), pp. 19547-19550, 26 December, 2011

 

Available online at http://www.academicjournals.org/AJB

 

 

 

 

همايش هاي خارجي

 

§  Evaluation some of tree species for biomonitoring of heavy metals and air pollution tolerance index in Isfahan. H. Amini, M.M. Sadeghian, K. Asgari, M. Shirvani. International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality” will be held 26-28 May 2010 in Samsun, Turkey

 

 

§  Variation of soil physical properties under irrigation with Isfahan sugar beet industry wastewater  . International Workshop on Management of Poor Quality Waters for Irrigation, Moscow. 2004; Moscow . S. H. Tabatabaei and P.

Najafi and Hussein Amini

 

 

Evaluation of some tree species for biomonitoring of heavy metals and pollution tolerance index approach in Isfahan  ل
46th Croatian & 6th International Symposium on Agriculture.‏ ۱۳۹۰؛ Opatija . Croatia ,University of Zagreb, Faculty of Agriculture
Hossein Amini, Mehran Hoodaji, Payam Najafi, Sandeep Kar

 

 

 

 

همايش هاي داخلي

 

 

§  Effects of using Isfahan sugarbeet wastwater on soil infiltration rate . New idea in Agriculture. 2006; slamic Azad University, Korasgan Branch. Payam Najafi, S. H. Tabatabaei and H. Amini

§  Assessing of soil water content properties change in a soil irrigated by Isfahan sugar beet industry wastewater  . 2005; Shahid Bahonar University, Kerman, Iran. Sayyed Hassan Tabatabaei,Payam Najafi, Hossein Amini

 

 

§اثر لجن فاضلاب بر جذب فلزات سنگین بوسیله اسفناج. سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی. 24 اردیبهشت 1387. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

§تاثیر لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمیایی خاک و جذب فلزات سنگین توسط اسفناج و شاهی. اولین کنگره بهره برداری منابع تجدید شونده و بازیافت در کشاورزی. 18 آبان 1384. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

§ارزیابی غلظت سرب، کادمیوم، روی، مس و آهن در اقاقیا و خاک در مکانهای مختلف اصفهان. همایش منطقه ای کشاورزی، محور رشد و توسعه. خرداد 1387- دانشگاه آزاد اسلامی-واحد مرودشت.

اقاقیا به عنوان زیست ردیاب آلودگی هوا و خاک در منطقه اصفهان. ششمین همایش ملی علوم و کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه آزاد اسلامی – واحد کرج.

§آلودگی فلزات سنگین اتمسفر با استفاده از برگهای اقاقیا. همایش منطقه ای زمین شناسی و محیط زیست. اسفند 1386. دانشگاه آزاد اسلامی – واحد اسلامشهر.

§  زیست ردیابی فلزات سنگین هوا و خاک بوسیله اقاقیا. همایش منطقه ای کشاورزی و محیط زیست. اسفند 1386. دانشگاه آزاد اسلامی- واحد خوی.

§اثر کاربرد پساب کارخانه قند اصفهان در سرعت نفوذپذیری خاک. دومین همایش ایده های نو در کشاورزی. آذرماه 1385. دانشگاه آزاد اسلامی- واحد خوراسگان.

§  تاثير مديريت شخم بر ميزان نفوذ آب در خاك در آبياري نواري.1388 دانشگاه آزاد بروجرد.

§  استفاده از گیا هان به عنوان زیست ردیاب آلودگی هوا.اولین کنگره زیست شناسی 23-25 تالش.

§ارزیابی شاخص تحمل آلودگی هوا بوسیله بعضی از گونه های گیاهی در نظر گرفته برای گسترش کمر بندسبز در شهر اصفهان.چهارمين همایش ایده های نو در کشاورزی. مهر 1388. دانشگاه آزاد اسلامی- واحد خوراسگان.

§بررسي تاثير آلودگی هوا بر بعضی ازخصوصیات بيوشيميايي درختان در شهراصفهان.1388. اولين همايش ملي کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو، 19 و 20 اسفند 1388، دانشگاه ازاد اسلامی شیراز

§ارزیابی تجمع برخی از فلزات سنگین در خاک و محصولات کشاورزی در اطراف یک ناحیه صنعتی .کنگره علوم خاک گرگان 1388

§ارزيابي تعدادي گونه هاي درختي از نظر زيست رديابي فلزات سنگين و شاخص تحمل آلودگي هوا در شهر اصفهان.شانزدهمين كنفرانس سراسري و چهارمين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران.دانشگاه فردوسي مشهد.23 تا 25 شهريور ماه 1389

بررسی میزان مقاومت درختان و درختچه های فضای سبز به آلاینده های هوا توسط شاخصAPTI

  تاثیر تیمارهای مختلف لجن فاضلاب بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و جذب  عناصر سنگین در گوجه فرنگی .دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران.12 شهریور 1390

هحودهدْيصادقياى1حسین امینی

 

 

 

كارگاهاي آموزشي

 

§آموزش دستگاه HPLC دانشگاه شهرکرد 1387

§شرکت در کارگاه های آموزشی با ذکر محل و تاریخ

§آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی 1387. دانشگاه خورسگان

§شرکت در گارگاه سنجش از دور 1382. دانشگاه خوراسگان

§نحوه استفاده از کتابخانه دیجیتالی 1385.

§اشنایی با کامپیوتر و مقدمات ویندوز 98.1382

§اشنایی با ایین نامه امتحانات

§آشنایی با نرم افزا  OFFICE 2000

§تببین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی 1387

§مدیریت خلاق 1388

§معرفت و شناخت،عشق و انتظار به امام زمان 1388

§  آشنایی با آیین نامه امتحانات 1385

§بهداشت عمومی 1388

§  اصول تغذیه1388

§تبیین خدمات دانشگاه ازاد خوراسگان1388

§کار آفرینی و ایده های نو در کشاورزی1388

§گرامر و مکالمه زبان انگلیسی1388

§آشنایی با شیوه های مختلف نیاز سنجی جهت انجام پزوهش ها1388