خاک شناسی-آلودگی خاک -آلودگی هوا- دستورکارخاکشناسی


+ بررسی میزان مقاومت درختان و درختچه های فضای سبز بر اساس شاخص APTI

 محمد مهدی صادقیان و حسین امینی . همایش ملی اهواز