زیست ردیابی فلزات سنگین هوا و خاک بوسیله اقاقیا

زیست ردیابی فلزات سنگین هوا و خاک بوسیله  اقاقیا

دانلود مقاله

    

Biomonitoring of  heavy metals Air and Soil with Robinia-psudo-acacia

حسین امینی1  ،   شاپور حاج رسولیها21

1. کارشناس ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه  آزاد اسلامی واحد خوراسگان،اصفهان

2. عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،اصفهان

چکیده:

آلودگی ناشی از ترافیک، صنعت، کشاورزی و شهری از معضلاتی است که جوامع بشری را مورد تهدید قرار داده است. لذا ردیابی آلاینده‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. گیاهان و جانوران به عنوان زیست‌ردیاب در بسیاری از نقاط جهان مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

 در این تحقیق برگ درخت اقاقیا به عنوان یک‌زیست ردیاب آلودگی خاک و هوا به فلزات سنگین در شهر اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفت. غلظت فلزات سنگین  (Fe، Zn، Pb ، Cu ، Mn و Cd )در خاک و برگ های نمونه ‌برداری شده شسته شده و شسته نشده از سایت ‌هایچهارگا نه (خوراسگان ـ خیا بان هشت بهشت شرقی، محدودة کارخانه ذوب‌آهن و باغ بهادران) در دو مرحله (اواخر خرداد و شهریور 1384) جمع‌آوری و پس از آماده کردن مقدماتی توسط دستگاه جذب اتمی اندازه‌گیری شدند. نتایج تجزیه نمونه‌های خاک برداشت شده از عمق صفر تا 10 سانتی متری سطح خاک نشان داد که میزان فلزات سنگین در سایت های مورد مطالعه کمتر از حدّ مجاز بوده است . غلظت فلزات سنگین در برگهای شسته نشده بیشتر از برگ‌های شسته شده بود و میان برگ‌های شسته شده و برگ‌های شسته نشده اختلاف معنی‌داری نشان داده شد. همچنین نتایج بدست آمده نشان داد به جز در مورد روی زمان‌ نمونه ‌برداری تاثیر معنی‌داری بر میانگین غلظت فلزات سنگین مورد مطالعه ندارد. همچنین میان فلزات سنگین برگهای شسته شده و این عناصر در خاک همبستگی معنی‌داری وجود نداشته است.    به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که مناطق صنعتی و پرترافیک شهری عامل اصلی آلودگی هوا به فلزات سنگین در اصفهان بوده و در این منطقه اقاقیا می تواند به عنوان یک زیست ردیاب مطمئن در بررسیهای آلودگی هواو خاک مورد استفاده قرار گیرد .

کلمات کلیدی : زیست ردیاب  ، درخت اقاقیا، فلزات سنگین ، ، آلودگی خاک، ، منطقه پر ترافیک

 

h_amini472000@yahoo.com

h.amini472000@gmail.com

09133678426

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید