بررسی تاثیر آلودگی هوا برروی بعضی ازخصوصیات بیوشیمیایی درختان در شهراصفهان

1-           مقدمه:

 

بر طبق بررسیهای انجام شده توسط بسیاری از پ‍ژوهشکران زیست محیطی ، تحقیقات بیولوژیکی راهگشای مناسبی در جهت توصیه و رهنمود های کاهش آلودگی محیط زیست می باشد . زیرا گیاهان می توانند آلاینده های محیط را جذب و در خود انباشته نمایند. روی همین اصل نقش گیاهان در کاهش  آلودگی هوا به طور فزاینده ای  در سال های اخیر مورد مطالعه قرار گرفته است. (Joshi and Chauhan, 2008) . نتایج تعدادی از این چنین بررسیها نشان داده است که اندامهای گیاهی که در معرض هوا قرار دارند مانند برگ و بوست در این رابطه بسیار فعال اند. همچنین استفاده از پوشش گیاهی در فیلتر کردن گرد و خاک و سایر آالاینده ها در بسیاری از کشورهای توسعه یافته پذیرفته شده است Nuhoglu 2005).).  در این رابطه پزوهشگران بر اساس ویژگیهای بیوشیمیایی برگ، گیاهان را به گونه های متحمل و حساس به آلاینده ها طبقه بندی کرده اند. زیرا توانایی گونه های گیاهی در ارتباط با آلاینده ها بوسیله سطوح شاخ و برگ تا حد زیادی متفاوت است و به برخی از  فاکتور های بیوشیمیایی ، فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی بستگی دارد(Prajapati and Tripathi, 2008)   . انتخاب گونه های گیاهی به منظور بررسی کاهش آلودگی هوا بر اساس معیارهای خاص علمی صورت می گیردکه این معیارها به ویژگیهای  اثر بخش  گونه های گیاهی در کاهش آلودگی هوا در ارتباط است . بطور کلی گونه های گیاهی را بر اساس تحمل و جذب آلاینده های موجود در هوا به چهارگروه به قرار ذیل طبقه بندی شده اند. Singh  and  Rao  1983)  ).

1-. جذب کمتر ، تحمل بیشتر ،این گروه از گیاهان در برابر آلاینده های هوا  دارای بیشترین تحمل بوده وبنابراین می توانند در مناطق به شدت آلوده رشد کنند.

2-.- جذب کمتر ، تحمل ضعیف، این گروه از  گیاهان در برابر آلاینده ها حساس بوده  و نمی توانند درمنطقه آلوده رشد کنند.
3-. جذب بیشتر ، تحمل بیشتر، این گروه از گیاهان به سبب قدرت جذب بیشتر آلاینده ها و متحمل بودن  در برابر زیانهای ناشی از آنها  به عنوان  شاخص کاهنده آلودگی هوا مناسبند.

4-. جذب بیشتر ، تحمل ضعیف،این گروه از  گیاهان در برابر آلاینده ها تحمل چندانی ندارند ، بنابر این آنها نمی توانند در منطقه آلوده برای کاهش آلودگی هوا رشد کنند. ، اما ممکن است به عنوان گونه شاخص مورد استفاده قرار گیرند.

/ 0 نظر / 9 بازدید