بررسی و معرفی گونه های درختی مقاوم به آلاینده های هوا در فضای سبز شهر اصفهان

محمد مهدی صادقیان ،فروغ مرتضایی نژاد، حسین امینی، مریم بهداد، بهروز ستایش

 

انتخاب گونه های درختی مقاوم به آلاینده های هوا میتواند تاثیر بسزایی در بالا بردن کیفیت هوا در شهر ها داشته باشد. آلاینده های هوا به دو صورت میتوانند به درختان صدمه بزنند. یکی به صورت جذب آلاینده های شیمیایی از طریق روزنه ها و دیگری از طریق جذب گرد و غبار و ذرات معلق هوا روی سطح برگ میتواند به گیاهان آسیب وارد نماید. روش پژوهش از نوع میدانی بوده و ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه استفاده از دستگاه حساس به آلاینده ها ی هوا برای اندازه گیری میزان آلاینده های ازن ،دی اکسید گوگرد وذرات معلق و نیز استفاده از دستگاه اسپکترو فتومترجهت آنالیز عصاره برگ درختان و تعیین میزان آنتی اکسیدان برگ میباشد. در مکانهایی که میزان گازهای ازن، دی اکسید گوگرد و ذرات معلق در هوا در حد بسیار بالایی بود مقاومت گونه های درختی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.. بالاتر بودن میزان آنتی اکسیدانها نشانه مقاومت بیشتر گونه های درختی میباشد.در این روش از برگ درختان و درختچه ها شامل عرعر (آیلان)،سرو نقره ای،زبان گنجشک،برگ نو وتوت عصاره گیری شد ومیزان شاخص مقاومت به آلاینده های هوا( APTI) را از طریق اندازه گیری میزان اسکوربیک اسید ،میزان کلروفیل کل ، اسیدیته عصاره برگ و درصد نسبی آب محاسبه نمودیم .نتایج بدست آمده نشان دهنده مقاومت بالای درختان آیلان و توت نسبت به آلاینده های هوا میباشد.

       

/ 0 نظر / 40 بازدید