ارزیابی تعدادی گونه های درختی از نظر زیست ردیابی فلزات سنگین و شاخص تحمل الودگی

 

چکیده :

افزایش شهر نشینی و تمرکز جمعیت و به دنبال آن افزایش حمل و نقل در شهر ها آثار ناگوار زیادی بر شرایط زیستی محیط شهری دارد.بخشی از آلودگی که از طرف حمل و نقل و راهها به محیط وارد می شود مربوط به فلزت سنگین است.بدین منظور چهار سایت با چهار گونه مختلف زبان گنجشک،سرو ،توت و برگ نو در شهر اصفهان انتخاب شدند.نمونه های برگ گونه های مختلف درختی از سایت های مختلف در مرداد ماه 1388 جمع آوری شدند.در نمونه های برگ غلظت فلزات سنگین( cu , Fe, Mn, Cd, Pb ,Zn) و پارامترهای فیزیولوزیکی مانند رطوبت نسبی،کلرفیل کل،اسید آسکوربیک وPH  عصاره برگ تعیین و تاثیر انتشارهای خودرویی روی این فاکتور ها مورد ارزیابی قرار گرفتند.نتایج نشان داد سایت های مورد مطالعه و گونه های گیاهی از نظر مقدار آهن ، روی ، مس ، در سطح 5 درصد معنی دار می باشند. از گونه های سرو،زبان گنجشک،توت و برگ نو به عنوان شاخص زیستی مناسب فلزات سنگین هوازاد در نواحی خشک می توان استفاده نمود..شاخص تحمل آلودگی هوا برای ردیابی زیستی کیفیت هوا و گسترش فضای سبز در نواحی آلوده مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد اختلاف معنی داری بین  4سایت و 4گونه درختی در مقدار اسید اسکوربیک ،کلروفیل کل، اسیدیته، رطوبت نسبی و شاخص تحمل آلودگی هوا وجود ندارد . گونه های درختی مورده مطالعه در سطح 1% در مورد اسیدیته و رطوبت نسبی تنها معنی دار میباشند. نتایج نشان داد شاخص تحمل آلودگی هوای گونه های درختی عبارت است.توت < برگ نو <  سرو < زبان گنجشک

 

کلمات کلیدی :شاخص تحمل آلودگی هوا ،فاکتورهای فیزیولوزیکی ،آلودگی هوا ، فلزات سنگین

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید