بررسی تاثیر آبیاری با فاضلاب کارخانه قند اصفهان بر خصوصیات شیمیائی خاک

بررسی تاثیر آبیاری با فاضلاب کارخانه قند اصفهان بر خصوصیات شیمیائی خاک

دانلود مقا له 

چکیده

آبیاری با پساب کارخانجات صنعتی در کشور ما امری است که در حال انجام است, اما از اثرات این آبیاری بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیائی خاک اطلاعات بسیار کمی در دست است. ثانیا کیفیت پساب هر کارخانه با کارخانه دیگر متفاوت بوده و بالطبع اثرات این پساب نیز متفاوت است. هدف از اجرای این طرح، ارزیابی تاثیر آبیاری با پساب کارخانه قند اصفهان بر روی خصوصیات مهم شیمیائی خاکهای تحت آبیاری در منطقه شرق اصفهان بود. آبیاری با پساب کارخانه قند با توجه به مواد موجود در آن به طور بالقوه ممکن است منشاء اثرات مفید و مضر برخاک، ‌گیاه و آبهای زیرزمینی باشد.در این تحقیق اثر آبیاری با پساب برخصوصیات مهم شیمیائی خاک از نظر کشاورزی شامل                                           بررسی ‌گردید. طرح از نظر آماری، درقالب کاملا تصادفی با سه تکرار و سه تیمار (1- تیمار آب معمولی به عنوان شاهد,2- تیمار 50% پساب کارخانه قند و 50 درصد آب معمولی و 3- تیمارپساب کارخانه قند) انجام شد. آزمایش در فضای باز و در داخل ستونهای آزمایشی به قطر 110 و ارتفاع 400 میلیمتر اجرا شد.آبیاری با روش سطحیو با مقدار و دور ثابت و به تعداد دوازده آبیاری انجام شد.

بر اساس نتایج این تحقیق

کلمات کلیدی: آبیاری, فاضلاب صنعتی, کارخانه قند, خصوصیات مهم شیمیائی.

 

مقدمه

تاثیرپذیری خاک ،آب و گیاه از پساب، بسته به نوع پساب و مواد موجود در آن می‌باشد. اثر پساب کارخانه قند به دلیل ماهیت مواد موجود در آن مستقل از دیگر پسابها می‌باشد و تاکنون تحقیقی که تاثیر پساب کارخانه قند را برروی خصوصیات فیزیکی خاک ارزیابی نماید گزارش نشده است. با توجه به کمبود آب, پساب کارخانه قند اصفهان در حال حاضر برای آبیاری برخی اراضی کشاورزی و محصولات مختلف منطقه خاتون آباد مانند شبدر, یونجه و چعندرقند استفاده می گردد, هدف این طرح، ارزیابی تأثیر آبیاری با پساب کارخانه قند اصفهان بر روی خصوصیات شیمییائی خاک اراضی تحت آبیاری می‌باشد.

 

مواد و روش‌ها مواد

          به منظور تعیین تاثیر آبیاری با پساب کارخانه قند بر روی خصوصیات شیمیائی خاک از نظر کشاورزی, تحقیق حاضر در تابستان 1384 در محل دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان بر روی خاکی با بافت رسی-سیلتی انجام گرفت. برای انتقال و ذخیره پساب از یک مخزن 500 لیتری استفاده شد. آزمایشها مطابق شکل 1 در داخل 21 ستون از جنس
پی-وی-سی انجام شد. ابعاد ستون‌ها به قطر 110 و ارتفاع 400 میلیمتر  بوده و با روش آبیاری سطحیآبیاری شد. مقدار 50 میلیمتر کف ستون با فیلتر شنی, 250 میلیمتر بعدی با خاک منطقه و 50 میلیمتر روی سطح خاک با فیلتر شنی پر شده و 50 میلیمتر بقیه برای آبیاری استفاده گردید. زمان آبیاری بر مبنای دور و حجم آبیاری ثابت و به تعداد 12 آبیاری انجام شد.

خاک آزمایشی

فضای آبیاری

فیلتر شنی

پایه فلزی

فیلتر شنی

شکل 1- نقشه نصب تجهیزات آزمایشگاهی (setup)

 

          طرح از نظر آماری، از نوع کاملا تصادفی در سه تکرار و سه تیمار (T1- تیمار آب معمولی به عنوان شاهد و T2- تیمار 50% پساب کارخانه قند و 50 % آب معمولیو T3- تیمار 100% پساب کارخانه قند) در فضای باز انجام شد. نمونه برداری خاک و آب در سه مرحله انجام شد. این سه مرحله شامل مرحله 1 (آبیاری 1)، مرحله 2(آبیاری 6) و مرحله 3 (آبیاری 12) می‌باشد. نحوه نامگذاری تیمارها و مراحل نمونه برداری مطابق جدول 2 می‌باشد.

 

جدول 1- نامگذاری تیمارها و مرحله نمونه برداری

 

مرحله نمونه برداری

تیمار اصلی

 اول (آبیاری 1)

دوم (آبیاری 6)

سوم  (آبیاری 12)

آب معمولی

T1

T11

T12

T13

50 % آب معمولی و 50 % پساب

T2

T21

T22

/ 0 نظر / 8 بازدید