بیومانیتورینگ ذرات معلق در هوا بوسیله تعیین خاصیت مغناطیسی برگ درختان نارون(Ulmu

محمد مهدی صادقیان ،فروغ مرتضائی نژاد، احمد رضا گلپرور،حسین امینی

 

امروزه وجود غبار ودیگر آلاینده های هوا به  یکی از معضلات فضای سبزتبدیل گردیده وباعث  مسمومیت درختان ودرختچه ها و پلاسیدگی برگ آنها شده ورنگ باختگی پوشش گیاهی در بسیاری از مناطق مختلف کلان شهرها قابل مشاهده است. .بسیاری از درختان واقع در حاشیه بزرگراه ها به دلیل تجمع لایه ای از ذرات زیانبار بر روی سطح برگها در حالت مسمومیت شدید قرار دارند . بیو مانیتورینگ این ذرات میتواند ما را در تعیین کمیت وکیفیت پوشش گیاهی در نقاط مختلف سطح شهر و در مجموع برای ایجاد یک فضای سبز پایدار شهری رهنمون گردد روش پژوهش بصورت میدانی بوده وابزار گردآوری داده ها توسط دستگاه مگنتو مترمیباشد. شش ایستگاه پرترافیک در مناطق مختلف فضای سبز شهر اصفهان شامل فضای سبز حاشیه خیابانها و پارکها ومیادین مشخص شد وبرگ درختان نارون از ارتفاع 2 متری جمع آوری گردید. تعداد 10 برگ از هر درخت جدا کرده و.برای هر ایستگاه  10 تکرار انجام شد. برگها را جهت سنجش میدان مغناطیسی در جعبه مخصوص قرار داده و سپس توسط یک دستگاه مگنتومتر میزان میدان مغناطیسی را اندازه گیری نمودیم.  علت انتخاب درختان نارون در این تحقیق ،وفور این درخت در فضای سبز شهر اصفهان میباشد.مقایسه خاصیت مغناطیسی برگ درختان نارون قبل و بعد از شستشو  در فضای سبز پارکها ، حاشیه خیابان ها و میادین انجام شدو بیشترین میزان خاصیت مغناطیسی دربرگ درختان نارون حوالی میدان لاله ومیدان بزرگمهر مشاهده گردید.

/ 0 نظر / 28 بازدید